Regulamin usług dietetycznych zawieranych drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).


 1. Postanowieniaogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dawidszajrych.com przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba że dane postanowienia Regulaminu stanową inaczej.

1.2. Świadczenie usług dietetycznych drogą elektroniczną prowadzone jest przez Usługodawcę Dawida Szajrycha, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SZAJRYCH.COM Dawid Szajrych. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 91-117 Łódź, ul. Traktorowa 45/68 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262579772, REGON 362407528, adres poczty elektronicznej: dietetyk@dawidszajrych.com

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczonych usług dietetycznych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików ,,cookies” oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków

wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 1. Definicje

2.1. Usługodawca – Dawid Szajrych, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZAJRYCH.COM Dawid Szajrych. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 91-117 Łódź, ul. Traktorowa 45/68 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262579772, REGON 362407528, adres poczty elektronicznej: dietetyk@dawidszajrych.com

2.2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca lub zamierzająca nabyć usługę świadczoną drogą elektroniczną od Usługodawcy.

2.4. Konsument – będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.6. Specjalista ds. żywienia / Dietetyk – specjalista ds. żywienia / dietetyk współpracujący / zatrudniony przez Usługodawcę, udzielający profesjonalnych porad zdrowotnych zgodnie z tematyką realizowaną przez Serwis www.dawidszajrych.com.

2.7. Usługi – usługi dietetyczne świadczone drogą elektroniczną w zakresie poradnictwa, doradztwa żywieniowego oraz układania jadłospisów dietetycznych / żywieniowych przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez stronę www.dawidszajrych.com.

2.8. Serwis – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa, dostępna pod adresem internetowym www.dawidszajrych.com.

2.9. Adres elektroniczny – Oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.

2.10. Pakiet – to oferta usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, opisany szczegółowo w punkcie 4 oraz następnych Regulaminu.

2.11. Współpraca ze sportowcem – to oferta usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, opisany szczegółowo w punkcie 4 oraz następnych Regulaminu.

2.12. Użytkownik – Klient uprawniony do korzystania z Serwisu, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.13. Konto – Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, utworzonym w wyniku rejestracji Klienta w serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.

2.14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach serwisu. Materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2.15. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.16. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie

3.1. Usługodawca udostępnia Regulamin, z którym Klient ma możliwość zapoznania się.
Regulamin jest udostępniany Klientowi w sposób nieprzerwany na stronie internetowej
www.dawidszajrych.com.

3.2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu.

3.3. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z
akceptacją postanowień Regulaminu.

3.4. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta z usług dostępnych w Serwisie, w tym
skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, oraz akceptującej pliki typu ,,cookies”,
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
e) posiadanie oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, w
szczególności .pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3.5. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów,
robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności
automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.6. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani
oprogramowania wskazanych w punkcie 3.4 niniejszego paragrafu.

3.7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości
ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a
Klientem.

3.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.9. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. Założenie
oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne.

3.10. Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem
www.dawidszajrych.com. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania Konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub pocztą na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1.2 niniejszego regulaminu.

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1. W ramach działań Serwisu Usługodawca świadczy usługi poradnictwa, doradztwa
żywieniowego, promocji zdrowia w ramach Współpracy ze sportowcem lub jednego z Pakietów:
a) Pakiet I – współpraca miesięczna (30 dni),
b) Pakiet II – współpraca trzy miesięczna (90 dni),
c) Pakiet III – współpraca sześciomiesięczna (180dni).

4.2. Pakiety to oferta dla Klientów, zainteresowanych tematyką zdrowego odżywiania. Obejmuje
to Klientów zdrowych, którzy chcą zapobiegać chorobom oraz dążących do poprawy stanu
swojego zdrowia.

4.3. Współpraca ze sportowcem to oferta dla Klientów, zainteresowanych tematyką zdrowego
odżywiania o wyższej niż przeciętnej aktywności fizycznej w tym sportowców zawodowych, którzy chcą zapobiegać chorobom oraz dążących do poprawy stanu swojego zdrowia i poprawy wyników sportowych.

4.4. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej oraz uiszczenia płatności.

4.5. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług.

4.6. Zalecenia żywieniowe, w tym jadłospis żywieniowy układane są przez Usługodawcę na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).

4.7. Usługodawca w ramach Współpracy ze sportowcem kontaktuje się z Klientem poprzez wiadomości mailowe lub rozmowy telefoniczne na adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu podanych przy zamówieniu lub rejestracji. Możliwe są również inne formy kontaktu ustalone indywidualnie z Klientem.

4.8. Usługi w ramach Współpracy ze sportowcem obejmują:

4.8.1. porady i konsultacje dietetyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów
telefonicznych, innych ustalonych sposobów komunikacji (np. za pośrednictwem
mediów społecznościowych) lub konsultacji stacjonarnych,

4.8.2. jadłospis na 7 lub więcej dni tygodnia z rozkładem dań, opisem ich przygotowania,
wraz z gramaturą składników do stosowania przez okres miesiąca (30 dni), 4.8.3. możliwość wprowadzenia korekt jadłospisu w okresie miesiąca (30dni).

4.9. Usługodawca w ramach wybranego Pakietu kontaktuje się z Klientem poprzez wiadomości mailowe, które Klient będzie wysyłać i odbierać adresu poczty elektronicznej podanej przy zamówieniu lub rejestracji.

4.10. Usługi w ramach wybranego Pakietu obejmują:

4.10.1. porady i konsultacje dietetyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, 4.10.2. jadłospis na 7 dni tygodnia z rozkładem dań, opisem ich przygotowania, wraz z
gramaturą składników do stosowania przez okres miesiąca (30 dni),

4.10.3. możliwość wprowadzenia 3 korekty jadłospisu w okresie miesiąca (30dni).

 1. Warunki nabywania Usług

5.1. Informacje dotyczące oferowanych usług znajdujące się na stronie internetowej Serwisu, w
szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia Usług, Klient powinien dokonać
wyboru Pakietu i wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: a) Imię i Nazwisko
b) adres e mail poczty elektronicznej
c) numer telefonu
oraz dokonać zapłaty za wybraną Usługę.

5.3. Wszystkie ceny przedstawione w Serwisie są cenami podanymi w złotych polskich i są cenami brutto.

5.4. Akceptowane są następujące formy płatności:
a) płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrzny podmiot (PayPal: https://www.paypal.com/pl/, PayU: https://www.payu.pl/)
b) przelew na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku wybrania tej metody płatności po zarezerwowaniu danego Pakietu lub Współpracy ze sportowcem, na adres mailowy Klienta zostanie wysłany numer rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu całej kwoty za wybraną Usługę Pakiet lub Współpraca ze sportowcem zostaje uznany za opłacony. W tytule przelewu Klient powinien podać następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Nazwę wybranego Pakietu lub Współpraca ze sportowcem.

5.5. W przypadku wybrania płatności wymienionej w punkcie 5.4 b) niniejszego Regulaminu płatności należy dokonać niezwłocznie po zarezerwowaniu Usługi. W przypadku nie zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy, Usługę uznaje się za nieopłaconą. Usługodawca pozostawia sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu ustalenia przyczyn zaistniałego opóźnienia.

5.6. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 43 1140 2004 0000 3502 7710 5452 mBank.

5.7. Klient przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Usługodawcę, nie dają
gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta. Jest tak z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt realizowanej Usługi dietetycznej. Klient przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Usługodawcę w ramach wykupionego Pakietu lub Współpracy ze sportowcem, zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Jadłospisy żywieniowe, układane przez dietetyka, oparte są na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.

5.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Usługi dietetyczne udzielone w konsekwencji podania przez Klienta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

5.9. Klient przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy mimo największej staranności Usługodawcy, nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta
zamierzonych efektów. Jest tak między innymi ze względu na złożoność mechanizmów
zachodzących w organizmie ludzkim.

5.10. Klient oświadcza, że nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą

5.11. Klient oznajmia, że przed przystąpieniem do realizacji zaleceń żywieniowych, w tym planu żywieniowego, skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwskazań do zaproponowanej diety jak również będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w czasie stosowania diety.

5.12. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku złego samopoczucia, pogorszenia stanu zdrowia prawdopodobnie na skutek wprowadzonego planu żywieniowego powinien zaprzestać jego stosowania, a swój stan zdrowia skonsultować z odpowiednim lekarzem.

 1. Odstąpienie od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6.2. W załączniku nr 1 niniejszego regulaminu zostały zawarte szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy.

6.3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór został udostępniony w załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Wzór nie jest obowiązkowy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

6.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.4.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.4.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.4.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.4.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;

6.4.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.5. Klient zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został powiadomiony przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Reklamacja Usług i tryb postępowania

7.8.
Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
Klient powinien złożyć reklamację natychmiast po zaistnieniu okoliczności budzących obiekcje.
Reklamacje dotyczące zakupionych Usług należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: dietetyk@dawidszajrych.com lub listownie na adres Usługodawcy: Szajrych.com, Dawid Szajrych, ul. Traktorowa 45/68, 91-117 Łódź.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od niego (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Klienta każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Reklamacja”.
Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę również w tej formie. Mimo to Klient może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Usługodawcy na piśmie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Usługodawcę reklamacja danego Klienta.
7.9. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
7.10. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres podany przez Klienta w reklamacji (w tym adres mailowy).
7.11. Klient ma również możliwość skierowania sprawy do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą, b) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
c) sądu powszechnego.
7.12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu Usługodawca ma siedzibę. Klient może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 z późniejszymi zmianami).

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  8.3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/),
  b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę),
  c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami
  9.1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usługodawca ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem maksymalnie tylko do kwoty zapłaconej za Usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w uprzednim zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie zostały mu wyrządzono.
 2. Prawa autorskie
  10.1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności treści, zdjęcia oraz materiały
  graficzne, w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami) stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i są objęte ochroną
  10.2. Korzystanie z tych utworów dopuszczone jest tylko w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dopuszczalny na gruncie obowiązującego prawa.
 3. Postanowienia końcowe
  11.1. Zmiany w regulaminie:
  11.1.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.1.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Klient jest związany postanowieniami nowego Regulaminu od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
11.1.3. Usługodawca może zmienić regulamin w każdym czasie.
11.2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego prawa. 11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020 roku.
Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy
  1.1. W przypadku gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
  przyczyny.
  1.2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia opłacenia Usługi. Do
  zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  1.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
  1.4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres Usługodawcy: ul. Traktorowa
  45/68, 91-117 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dietetyk@dawidszajrych.com.
  1.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Skutki odstąpienia od Umowy
  2.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  2.2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności,
  2.3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2.4. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem
  terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim
  obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  2.5. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem
  terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy prawo o konsumentach.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
SZAJRYCH.COM Dawid Szajrych
Ul Traktorowa 45/68,
91-117 Łódź
dietetyk@dawidszajrych.com
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi () – Data zawarcia umowy()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.