POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku
z korzystaniem ze strony i usług: www.dawidszajrych.com.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów szajrych.com.

Postanowienia ogólne 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dawidszajrych.com oraz poczty elektronicznej jest Dawid Szajrych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SZAJRYCH.COM Dawid Szajrych, zwany dalej ,,Administrator”. Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 91-117 Łódź, ul. Traktorowa 45/68 wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7262579772, REGON 362407528, adres poczty elektronicznej: dietetyk@dawidszajrych.com

 1. Poniższe uregulowania dotyczące operacji przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w postaci poniższych punktów w celu zachowania przejrzystości i czytelności prezentowanych Pani/Panu informacji.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytania dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: Dawid Szajrych, ul. Traktorowa 45/68 91-117 Łódź lub drogą mailową na adres: dietetyk@dawidszajrych.com.
 3. W myśl zasady minimalizacji danych Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podjęte działania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały podjęte zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są: a. przetwarzane zgodnie z prawem,
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu / celach: a. zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej https://dawidszajrych.
  b. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania kierowane przez formularz kontaktowy,
  c. dopasowanie zaleceń żywieniowych,
  d. dostarczenia newslettera zawierającego informacje o najnowszych artykułach pojawiających się w Serwisie oraz informacje marketingowe dotyczące oferty usługowej Administratora danych,
  e. wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej,
  f. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności:
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia (szczególnych kategorii danych osobowych) (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług.
 4. W zależności od celu, mogą być przetwarzane następujące informacje na Pani / Pana temat:

II. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, b) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora, c) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora, d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, e) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
III. Zakres przetwarzanych danych osobowych

a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
e. adres IP,
f. wizerunek (zdjęcie profilowe),
g. aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera
h. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan korzysta,
i. przeglądane podstrony,
j. czas spędzony na stronie,
k. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
l. kliknięcia w poszczególne linki,
m. źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do naszej strony,
n. Pani/Pana płeć,
o. przedział wieku, w którym się Pani/Pan znajduje,
p. Pani/Pana przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
q. Pani/Pana zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. waga,
e. wzrost
f. płeć,
g. stan zdrowia,
h. tryb życia

2) W celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej http://dawidszajrych.com/, czyli w zakresie uzasadnionym świadczoną usługą, Administrator może przetwarzać następujące informacje:

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do świadczenia usług opisanych w Regulaminie przez Administratora.
3) W przypadku procesów administracyjnych takich jak rejestracja konta, resetowanie hasła do konta, czy obsługa zgłoszeń reklamacyjnych mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej.

4) W przypadku przetwarzanie danych finansowych mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej.

5) W przypadku procesów związanych z listą malilingową mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres IP,
d. przybliżone dane lokalizacyjne,
e. śledzenie działań podejmowanych w związku z wysłanymi do Pani / Pana przez Serwis wiadomościami.

6) Szczególne kategorie danych osobowych takie jak: waga, stan zdrowia, tryb życia wykorzystywane są tylko w celu realizacji umowy z Administratorem tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie przetwarzane są za Pani / Pana wyraźną zgodą.
IV. Obowiązek podania danych osobowych 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić utrudnienie uniemożliwiające zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

 1. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V. Źródło Pani / Pana danych osobowych 1. W większości przypadków Pani / Pana dane osobowe są przekazywane do Serwisu w wyniku Pani / Pana aktywności: a. Zapisanie do newslettera,
b. Kontaktu z Serwisem poprzez formularz kontaktowy,
c. Założenia konta w Serwisie, w tym poprzez formularz rejestracyjny, formularz zamówienia,
d. Dodawanie komentarzy w Serwisie,
e. Innej formy kontaktu z Serwisem.

 1. Ponadto część informacji na Pani / Pana temat może być gromadzona automatycznie poprzez narzędzie, z których korzystamy: a. mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Pani / Pana adres IP,

b. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Pani / Pana aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
c. Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzysta Pani / Pan z naszej strony
d. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
e. konkretne działania podejmowane w Serwisie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
f. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogli Państwo wprowadzić w Serwisie,
g. czas, częstotliwość i długość Pani / Pana wizyt w Serwisie,
h. rodzaj Pani / Pana wyszukiwarki i systemu operacyjnego,
i. rodzaj urządzenia, z którego uzyskuje Pani / Pan dostęp do Serwisu – dostęp do Serwisu z komputera osobistego, czy z urządzenia mobilnego oraz do identyfikatora urządzenia (ID)
j. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej plikom ,,Cookies”,
k. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail otrzymanych od nas, m.in. takie jak otwieranie, przekazywanie, usuwanie wiadomości mailowych.

 1. Przywiązujemy szczególną uwagę do bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych. W tym celu przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pani / Pana danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Pani / Pana danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji pod adresem dietetyk@dawidszajrych.com
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  b. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych to:

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych
VII. Informacje o odbiorcach danych osobowych

I. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
II. dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Pani / Pana dane osobowe,
III. dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Pani / Pana dane, w przypadku bycia subskrybentem newslettera,
IV. kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
V. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
VI. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

c. operatorowi płatności elektronicznych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz USA. Dane osobowe przekazywane są w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez dostawców narzędzi dzięki stosowaniu mechanizmu zgodności przewidzianego przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 2. Narzędzie, które wykorzystujemy do przechowywania danych osobowych na serwerach znajdujących się w Państwach trzecich to: a. usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
 3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
 4. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
IX. Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 10 lat.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotnych skutków.
 3. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 4. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.
 5. Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.
 6. Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności: a. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  b. przeglądane postronny,
  c. czas spędzony na stronie,
  d. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  e. źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
  f. przedział wieku, w którym się znajdujesz,
  g. Twoja płeć,
  h. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
  i. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
  j. Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

X. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Z komentarzem [DS1]: PONIŻEJ CYTAT ZE STRONY www.damianparol.pl Ja nie jestem w stanie tego ocenić zostaw i dopisz co uważasz, ja to przeredaguję.

XI. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 1. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, na podstawie rozporządzenia RODO, w szczególności artykułów od 16 do 21 RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawienia: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pani żądać ich usunięcia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Może Pani/Pan zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wezwać nas do przesłania Pani/Pana danych innemu podmiotowi, w postaci, która będzie swobodnie przetwarzana. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Pani/Pana otrzymaliśmy.
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Pani wyraziła/Pan wyraził,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do Administratora (adres e-mail dietetyk@dawidszajrych.com).

XII. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1. W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych osób nieletnich 1. Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofania zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: dietetyk@dawidszajrych.com

XIV. PLIKI “COOKIES”

 1. Nasza strona internetowa (www.dawidszajrych.com) używa plików „cookies”. Brak zmiany po Pani/Pana stronie odnośnie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest: a. przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
  b. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;
  c. obsługa kont użytkowników;
  d. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników;
  e. obsługa płatności elektronicznych.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje „cookies”: a. ,,Sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Serwisu do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
  b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Pliki ,,cookies” i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików ,,cookies”, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki ,,cookies” mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: dietetyk@dawidszajrych.com

XV. Zmiana polityki prywatności